×
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MEERBUSINESS AMSTERDAM

Emio BV
Pyreneeën 73
1060 NP Amsterdam

MeerBusiness Amsterdam wil graag dat de Klant tevreden is. Ook wil MeerBusiness Amsterdam graag duidelijk zijn in wat de Klant kan verwachten. Vandaar dat MeerBusiness Amsterdam een aantal afspraken wil maken. De afspraken staan hieronder. Duidelijk verwoord, zodat de Klant ze ook begrijpt.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen MeerBusiness Amsterdam en haar klanten. MeerBusiness Amsterdam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34119355. MeerBusiness Amsterdam heeft deze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 1 Definities

1.1 Woorden die in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter staan geschreven betekenen het volgende:

MeerBusiness Amsterdam:Emio BV;
Klant:de klant van MeerBusiness Amsterdam;
Offerte:iedere aanbieding of prijsopgave door
MeerBusiness Amsterdam;
Overeenkomst:de overeenkomst tussen de Klant en
MeerBusiness Amsterdam;
Partijen:de Klant en MeerBusiness Amsterdam.

 

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
– de Overeenkomst;
– Offertes van MeerBusiness Amsterdam; en
– overeenkomsten die volgen op de Overeenkomst.
2.2 Een afwijking op deze algemene voorwaarden wordt vastgelegd. Dit gebeurt schriftelijk. De afwijking wordt ondertekend door beide Partijen. Op een andere manier afwijken van deze algemene voorwaarden kan niet.
2.3 Andere algemene voorwaarden (van de Klant of van iemand anders) zijn niet van toepassing. MeerBusiness Amsterdam wijst zulke voorwaarden af.

 

Artikel 3 Offerte

3.1 De voorwaarden en prijzen die MeerBusiness Amsterdam in een Offerte noemt, gelden 30 dagen na de datum van de Offerte. MeerBusiness Amsterdam mag een Offerte intrekken, als MeerBusiness Amsterdam hogere kosten krijgt. MeerBusiness Amsterdam mag dat ook als zij hogere inkoopprijzen moet betalen.
3.2 Als de Klant akkoord gaat met de Offerte, maar daarbij (op kleine punten) afwijkt, dan geldt de Offerte van MeerBusiness Amsterdam. De Overeenkomst komt dan tot stand zonder de afwijkingen.
3.3 MeerBusiness Amsterdam hoeft de Overeenkomst niet na te komen als MeerBusiness Amsterdam deze niet heeft ondertekend.
3.4 Een wijzigingen van de Overeenkomst wordt vastgelegd. Dit gebeurt schriftelijk. De wijziging wordt ondertekend door beide Partijen. Op een andere manier kan de Overeenkomst niet worden gewijzigd.

 

Artikel 4 Levertijd

4.1 MeerBusiness Amsterdam doet er alles aan om binnen de levertijd te leveren. Als een levertijd niet wordt gehaald, dan mag de Klant de Overeenkomst niet direct beëindigen. Eerst moet de Klant MeerBusiness Amsterdam in de gelegenheid stellen om alsnog te leveren. Hierbij geeft de Klant MeerBusiness Amsterdam een redelijke termijn. Dit moet schriftelijk gebeuren (schriftelijke ingebrekestelling). Als MeerBusiness Amsterdam dan nog steeds niet levert, dan mag de Klant de Overeenkomst beëindigen.
4.2 Als MeerBusiness Amsterdam de levertijd niet haalt, dan krijgt de Klant geen schadevergoeding.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn exclusief:
– BTW
5.2 Een totaalprijs voor een totaalpakket geldt alleen als de Klant het hele pakket koopt. Als de Klant een gedeelte van het pakket koopt, dan kan MeerBusiness Amsterdam een andere prijs vragen.
5.3 Bij een volgende bestelling kunnen andere prijzen gelden.
5.4 Bij een doorlopende Overeenkomst mag MeerBusiness Amsterdam jaarlijks de prijzen aanpassen. MeerBusiness Amsterdam mag dat ook doen bij een verhoging van haar kosten en/of inkoopprijzen. MeerBusiness Amsterdam stelt de Klant hiervan op de hoogte.
5.5 Als de Klant niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, dan meldt de Klant dat aan MeerBusiness Amsterdam. Dit doet de Klant schriftelijk binnen 30 dagen. Doet de Klant dat niet, dan gaat hij akkoord met de aanpassing.
5.6 Als de Klant wel op tijd en schriftelijk aangeeft dat hij niet akkoord gaat, dan overlegt MeerBusiness Amsterdam met de Klant over de prijswijziging.

 

Artikel 6 Betaling en factuur

6.1 De Klant betaalt binnen 14 dagen na de datum van de factuur. 6.2 De betaling is in euro’s.
6.3 De Klant kan bezwaar maken tegen de factuur. Dit moet binnen 14 dagen na de datum van de factuur. Dit gebeurt schriftelijk. De Klant geeft daarbij aan waarom hij niet akkoord gaat met de factuur. Doet de Klant dit niet, dan is de factuur definitief. Als de Klant wel op tijd en schriftelijk bezwaar maakt tegen een factuur, dan moet de Klant deze toch volledig betalen. Als MeerBusiness Amsterdam akkoord gaat met het bezwaar, dan betaalt MeerBusiness Amsterdam terug wat de Klant teveel heeft betaald.
6.4 Als de Klant een factuur niet op tijd betaalt, dan is de Klant direct in verzuim. De Klant moet dan ook rente betalen. De rente geldt over het bedrag dat de Klant nog niet heeft betaald. Deze rente is 1% per kalendermaand. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als een hele kalendermaand.
6.5 Als de Klant een factuur niet op tijd betaalt, dan betaalt de Klant alle kosten die MeerBusiness Amsterdam maakt om de factuur (geheel) betaald te krijgen. Deze kosten zijn onder andere administratiekosten, de kosten voor het inhuren van iemand om de openstaande factuur van de Klant betaald te krijgen (zoals bijvoorbeeld een incassobureau, deurwaarder of advocaat) en kosten van een rechtszaak. De Klant betaalt minimaal 15% van de openstaande factuur aan buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten zijn minimaal 250 euro.
6.6 Een betaling wordt eerst gebruikt om eventuele kosten te betalen. Daarna wordt de betaling gebruikt om verschuldigde rente te betalen. Ten slotte wordt de betaling gebruikt om het factuurbedrag te betalen.
6.7 Zodra:
– het faillissement van de Klant wordt aangevraagd; – surseance van betaling wordt aangevraagd;
– de Klant een verzoekt doet om een schuldsaneringsregeling toe te passen;
– de Klant geliquideerd of ontbonden wordt;
– de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld; of

– er beslag wordt gelegd op een groot deel van het vermogen of goederen van de Klant;
dan zijn alle vorderingen die MeerBusiness Amsterdam op de Klant heeft, direct opeisbaar.
6.8 De Klant kan niet een betaling die hij aan MeerBusiness Amsterdam moet betalen verrekenen met een bedrag die de Klant van MeerBusiness Amsterdam krijgt. Dit geldt niet voor consumenten.

 

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 MeerBusiness Amsterdam voert de Overeenkomst zo goed uit.
7.2 MeerBusiness Amsterdam mag altijd (een deel van) de Overeenkomst door iemand anders laten uitvoeren. Dat gebeurt dan onder de verantwoordelijkheid van MeerBusiness Amsterdam.
7.3 Als de Klant weet of kan vermoeden dat MeerBusiness Amsterdam gegevens nodig heeft, dan geeft de Klant deze aan MeerBusiness Amsterdam. Als MeerBusiness Amsterdam niet op tijd deze gegevens ontvangt, dan mag MeerBusiness Amsterdam(tijdelijk) stoppen met het uitvoeren van de Overeenkomst. Eventuele kosten daarvan zal de Klant betalen.

 

Artikel 8 Levering van diensten

8.1 MeerBusiness Amsterdam doet haar uiterste best om de werkzaamheden op tijd en naar beste kennis, kunde en wetenschap te doen. MeerBusiness Amsterdam neemt de zorgvuldigheid in acht die de Klant van MeerBusiness Amsterdam kan en mag verwachten.
8.2 MeerBusiness Amsterdam bepaalt hoe, door wie en met welke hulpmiddelen de dienst wordt geleverd. MeerBusiness Amsterdam houdt zo veel mogelijk rekening met de wensen van de Klant.
8.3 Als de dienst wordt geleverd op de locatie van de Klant, dan respecteert MeerBusiness Amsterdam de huisregels van de Klant.

 

Artikel 9Duur en tussentijdse beëindiging

9.1 De Overeenkomst is:
– voor onbepaalde tijd;
– voor de duur zoals in de Overeenkomst is genoemd (bepaalde tijd); of
– tot op het moment waarop alle diensten zijn geleverd en er is betaald.
Als dit niet in de Overeenkomst is bepaald, dan is de Overeenkomst tot het moment waarop alle diensten zijn geleverd en er is betaald. Dit is anders als dat volgens de Overeenkomst niet logisch is.
9.2 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door MeerBusiness Amsterdam of door de Klant worden beëindigd. Hierbij geldt een opzegtermijn van 2 maanden. De opzegging gebeurt schriftelijk.
9.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd. Dit is anders in de gevallen zoals hierna in dit artikel worden beschreven. Dit geldt ook voor een Overeenkomst tot het moment waarop alle diensten zijn geleverd en er is betaald.
9.4 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens met dezelfde periode verlengd. Dit is anders als één van de Partijen de Overeenkomst vóór de afloop van de periode opzegt. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 maanden. De opzegging gebeurt schriftelijk.
9.5 Als MeerBusiness Amsterdam de afspraken op grond van de Overeenkomst niet nakomt, dan mag de Klant de Overeenkomst beëindigen (=ontbinden). Dit kan alleen nadat de Klant MeerBusiness Amsterdam de gelegenheid heeft geboden om binnen een redelijke termijn alsnog de afspraken na te komen. Dit moet schriftelijk gebeuren (schriftelijke ingebrekestelling).
9.6 MeerBusiness Amsterdam of de Klant mag de Overeenkomst per direct schriftelijk beÎindigen (=ontbinden) als:
– de Klant de afspraken volgens de Overeenkomst niet nakomt (dit geldt alleen voor MeerBusiness Amsterdam):
– het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;-surseance van betaling aan de andere partij wordt verleend;
– de andere partij een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling doet;
– de andere partij onder curatele of bewind wordt gesteld; – de andere partij wordt geliquideerd of ontbonden;
– er beslag wordt gelegd op een groot deel van het vermogen of de goederen van de andere partij;
– de andere partij stopt met haar bedrijfsactiviteiten of als de andere partij zonder toestemming haar bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan iemand anders overdraagt; of
– MeerBusiness Amsterdam de Klant heeft gevraagd om zekerheid te stellen voor het nakomen van de afspraken volgens de Overeenkomst en de Klant dit niet of onvoldoende doet (dit geldt alleen voor MeerBusiness Amsterdam).
9.7 De andere partij hoeft dan niet de gelegenheid te worden gesteld om alsnog na te komen (in gebreke worden gesteld). In plaats van de Overeenkomst direct te beëindigen mag ook gekozen worden om de verplichtingen volgens de Overeenkomst uit te stellen (= op te schorten).
9.8 De partij die de Overeenkomst volgens het vorige punt ontbindt of opschort, hoeft aan de andere partij hiervoor nooit schadevergoeding te betalen. Deze partij kan wel schadevergoeding eisen als de andere partij zijn verplichtingen niet nakomt
9.9 Als de Overeenkomst ontbonden is, dan zijn alle vorderingen die Partijen op elkaar hebben, direct opeisbaar.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 MeerBusiness Amsterdam is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant heeft als:
– MeerBusiness Amsterdam de afspraken volgens de Overeenkomst niet is nagekomen. Dit geldt alleen als dit toegerekend kan worden aan MeerBusiness Amsterdam. Ook geldt dat de Klant MeerBusiness Amsterdam in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog binnen een redelijke tijd te leveren. Dit moet schriftelijk gebeuren (schriftelijke ingebrekestelling); en
– de schade komt doordat MeerBusiness Amsterdam niet heeft gehandeld volgens de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop de Klant op had mogen vertrouwen.
10.2 De aansprakelijkheid van MeerBusiness Amsterdam is beperkt tot:
– directe schade. Aansprakelijkheid van indirecte schade en/of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst) is uitgesloten;
– (bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd:) het bedrag dat MeerBusiness Amsterdam volgens de Overeenkomst in het lopende kalenderjaar had moeten ontvangen als MeerBusiness Amsterdam juist had geleverd;
– (bij een Overeenkomst voor een bepaalde tijd langer dan 1 jaar:) het bedrag dat MeerBusiness Amsterdam volgens de Overeenkomst in het lopende kalenderjaar had moeten ontvangen als MeerBusiness Amsterdam juist had geleverd;
– (bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd korter dan 1 jaar:) het bedrag dat MeerBusiness Amsterdam volgens de Overeenkomst had moeten ontvangen als MeerBusiness Amsterdam juist had geleverd;
– (bij een Overeenkomst die aangegaan is tot op het moment waarop alle diensten zijn geleverd en er is betaald:) het bedrag dat MeerBusiness Amsterdam volgens de Overeenkomst had moeten ontvangen als MeerBusiness Amsterdam juist had geleverd;
– het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van MeerBusiness Amsterdam.
– De totale vergoeding van schade bedraagt nooit meer dan €100.000 per schadegeval.
Als de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid bij MeerBusiness Amsterdam, dan gelden deze beperkingen niet.
10.3 MeerBusiness Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade die komt:
– door het gebruik van of uitval van computers, internet of andere informatietechnologieën en communicatiemiddelen;
– door een overmachtsituatie.
10.4 De Klant vergoedt de eventuele schade van MeerBusiness Amsterdam als deze schade voor rekening van de Klant hoort te komen. Dit geldt ook voor de kosten die MeerBusiness Amsterdam maakt om zich te verweren tegen een claim van iemand anders.
10.5 De Klant vergoedt de eventuele schade van MeerBusiness Amsterdam als deze schade komt doordat iemand anders aanspreekt voor een inbreuk op zijn recht van intellectuele en/of industriële eigendom. Dit geldt alleen als de inbreuk gaat over zaken of gegevens die de Klant aan MeerBusiness Amsterdam heeft gegeven. Dit geldt ook voor de kosten die MeerBusiness Amsterdam maakt om zich te verweren tegen een claim van iemand anders.
10.6 Dragers van informatie (zoals bijvoorbeeld USB sticks, Cd-roms, DVD’s), elektronische bestanden, software of soortgelijke zaken of gegevens die de Klant aan MeerBusiness Amsterdam geeft, zijn virusvrij en niet defect. De Klant staat hiervoor in.
10.7 De Klant kan alleen schadevergoeding claimen als de Klant:
– de schade zo spoedig mogelijk bij MeerBusiness Amsterdam meldt. Als dit na 5 werkdagen nadat de schade is ontdekt (of ontdekt behoorde te zijn) gebeurt, dan is dat niet zo spoedig mogelijk;
– er alles aan doet om de schade te beperken;
– de (gebruiks-)aanwijzingen van MeerBusiness Amsterdam heeft opgevolgd. Dit geldt alleen als de schade komt door het niet volgen van de (gebruiks-)aanwijzingen.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Als MeerBusiness Amsterdam door overmacht niet (gedeeltelijk) de Overeenkomst (op tijd0 kan nakomen, dan mag MeerBusiness Amsterdam kiezen of:
(i) MeerBusiness Amsterdam de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk uitstelt (=opschort); of
(ii) de Overeenkomst beëindigt (=ontbindt).
Als er sprake is van overmacht, dan heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
11.2 Als de periode van overmacht langer duurt dan 6 maanden, dan mag iedere partij de Overeenkomst beëindigen (=ontbinden). De partij die dan de Overeenkomst ontbindt, hoeft de schade die de andere partij daarvoor heeft niet te vergoeden.
11.3 Naast de wettelijke betekenis van overmacht, geldt als overmacht:
– elke oorzaak waarop MeerBusiness Amsterdam geen invloed kan uitoefenen. Dit geldt alleen als de (gedeeltelijke) nakoming van de Overeenkomst in alle redelijkheid niet van MeerBusiness Amsterdam kan worden verlangd;
– brand, explosie, blikseminslag, aardbeving, extreme weersomstandigheden, molest, terrorisme, kernongeluk, oorlog, vandalisme, hacken van het computersysteem van MeerBusiness Amsterdam en virusaanvallen;
– uitzonderlijke situaties bij anderen (zoals bijvoorbeeld uitval van de productie of transportmiddelen, werkstakingen, faillissement en bedrijfsbeeindiging bij de fabrikant of leveranciers van MeerBusiness Amsterdam.
11.4 Bij overmacht overleggen Partijen over het nemen van maatregelen en beperkingen van de schade.
11.5 Als MeerBusiness Amsterdam vóór de periode van overmacht al gedeeltelijk de Overeenkomst is nagekomen, dan mag MeerBusiness Amsterdam de Klant daarvoor factureren. Dit geldt ook als MeerBusiness Amsterdam tijdens de periode van overmacht de Overeenkomst gedeeltelijk nog nakomt. De Klant moet de facturen betalen.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1 Op de Software rusten intellectuele eigendomsrechten. Op andere zaken die MeerBusiness Amsterdam aan de Klant levert kunnen intellectuele, industriële eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten rusten. Deze rechten blijven van MeerBusiness Amsterdam. De Klant mag deze zaken niet kopiëren, openbaar maken, wijzigen, aan anderen geven of op een andere manier omgaan met de zaken waardoor inbreuk gemaakt wordt op de rechten van MeerBusiness Amsterdam.
12.2 Als MeerBusiness Amsterdam ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, een website, een databank, concepten (waaronder ook concepten in het kader van ‘de schijf van 5’) of andere materialen of (elektronische) bestanden maakt, blijven deze van MeerBusiness Amsterdam. Het maakt niet uit of deze zaken in het bezit van de Klant of van iemand anders zijn gekomen.
12.3 Als MeerBusiness Amsterdam ontwerpen, schetsen, tekeningen, software of andere materialen of (elektronische) bestanden aan de Klant geeft, dan mag de Klant deze alleen zelf gebruiken. De Klant mag deze zaken niet kopiëren, openbaar maken, wijzigen, aan anderen geven of ter kennis van iemand anders brengen.
12.4 Op software, foto’s, documentatie en andere gegevens en materiaal die de Klant aan MeerBusiness Amsterdam geeft, rusten geen intellectuele, industriële eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten van iemand anders. De Klant staat daarvoor in.

 

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Alle informatie die MeerBusiness Amsterdam en de Klant van elkaar hebben is vertrouwelijk. Met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Deze informatie zal niet aan iemand anders worden gegeven. Dit is anders als de informatie gegeven moet worden voor het uitvoeren van de Overeenkomst of door een wettelijke verplichting. Als de informatie aan iemand moet worden gegeven, dan wordt met deze persoon afgesproken dat hij deze informatie geheim houdt.
13.2 De informatie is niet (meer) vertrouwelijk als de informatie algemeen bekend is. Dit geldt ook voor informatie die MeerBusiness Amsterdam of de Klant al heeft voor het sluiten van de Overeenkomst.
13.3 Documenten of andere zaken met informatie die MeerBusiness Amsterdam of de Klant van de andere partij krijgt, blijven van die andere partij. Deze zaken worden na de beëindiging van de Overeenkomst teruggegeven. Als die andere partij dat goed vindt, dan mogen deze zaken ook worden vernietigd.
– MeerBusiness Amsterdam en de Klant gaan ook na het einde van de Overeenkomst vertrouwelijk met de vertrouwelijke informatie om.

 

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 Bij het gebruik van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) handelt MeerBusiness Amsterdam volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
14.2 MeerBusiness Amsterdam gebruikt deze gegevens voor de volgende doelen:
– het uitvoeren van de Overeenkomst; – marketing;
– statistische analyse;
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1 Bij een geschil proberen de Klant en MeerBusiness Amsterdam hier in goed overleg uit te komen. Hierbij mag iemand worden ingeschakeld die bemiddelt.
15.2 Als het overleg niet leidt tot een oplossing, dan wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Voor de consumenten geldt de bevoegde rechtbank.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing.
16.3 Als (een onderdeel van) een artikel niet geldig wordt verklaard door de rechter, dan overleggen de Partijen over een vervangend (onderdeel van het) artikel. Het vervangend (onderdeel van het) artikel zal zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben als (het onderdeel van) het artikel dat niet geldig is verklaard.
16.4 Een niet geldig (onderdeel van een) artikel lijdt niet tot het niet geldig zijn van de andere artikelen.
16.5 Als de overeenkomst iets niet heeft geregeld, dan bepalen de Partijen daarover gezamenlijk in alle redelijkheid. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking van de overeenkomst gevolgd.
16.6 De Klant mag tijdens de looptijd van de Overeenkomst en in de periode van 12 maanden daarna geen medewerkers van MeerBusiness Amsterdam in dienst nemen of op een andere manier voor hem werken. Dit geldt ook voor anderen die door MeerBusiness Amsterdam zijn ingeschakeld.
16.7 Meer Business Amsterdam mag deze voorwaarden altijd wijzigen. Bij een wijziging stelt MeerBusiness Amsterdam de Klant daarvan op de hoogte. MeerBusiness Amsterdam doet dat via e-mail, post en/of een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Een wijziging geldt vanaf 30 dagen na de bekendmaking. Wijzigingen in het voordeel van de Klant gelden direct.

Contact

  • amsterdam@meerbusiness.nl

Volg ons

© 2020 MeerBusiness Amsterdam. All Rights Reserved. Powered by